organisatie.jpg

Maak kennis met H.O.P.E. in South Africa!

Organisatie

Wie zijn wij?

Missie

Waar gaan we voor?

Werkwijze

Hoe doen we dat?

Bestuur

Wie bestuurt de stichting?

Financiën

Waar gaat het geld naar toe?

Jaarrapporten

Jaarverslagen /  jaarrekeningen

Statuten

De statuten van de stichting

Privacyverklaring

Hoe gaan we met uw gegevens om?

Organisatie

wiezijnwij.jpg

Stichting H.O.P.E. in South Africa is opgericht door een aantal mensen die geraakt is door het leven van mensen in armoedige en ellendige levenssituaties in het buitenland en met name in Zuid Afrika. Vanuit die bewogenheid en vanuit de Bijbelse opdracht om te zien naar de mensen die hulp hard nodig hebben, willen wij onze handen uit de mouwen steken om deze mensen hulp te bieden. Dit doen wij vooral door het jaarlijks organiseren van een projectreis naar een land waar onze hulp nodig is. Bij alles wat wij doen tijdens een project houden wij voor ogen wat onze drijfveer is; het geven van liefde en aandacht aan de mensen in het werkgebied.
Vanwege onze ervaring in Zuid Afrika en onze betrokkenheid bij de Zuid Afrikaanse bevolking ligt onze focus de komende tijd op helpen in Zuid Afrika.

De christelijke stichting H.O.P.E. in South Africa is opgericht op 20 januari 2012. De oprichters hebben ervaring opgedaan met het organiseren en uitvoeren van projecten in Zuid Afrika.

Missie

Met ons christelijk geloof als drijvende kracht willen wij iets betekenen voor mensen in nood, met als doel hoop aan te wakkeren die nodig is om menswaardig te leven.

Wij willen dit bereiken door:
 • Praktische hulp te bieden aan lokale stichtingen door o.a. het bouwen en onderhouden van shacks in de townships, opknappen van scholen en andere centra waar met name kinderen samenkomen.
 • Bemoedigen van de lokale stichtingen door het leggen en onderhouden van contacten.
 • Organiseren van sport- en spelactiviteiten voor de plaatselijke kinderen en jongeren.
 • Contact hebben met de plaatselijke bevolking tijdens onze projectreis. Dit is een belangrijk aspect tijdens onze reis.
 • Financiële ondersteuning bieden op kleine schaal ten behoeve van hulpverlening aan kinderen en jongeren. Door het bieden van deze hulp willen wij de mensen meer hoop geven op een betere toekomst en hen proberen te helpen vol te houden in hun vaak erbarmelijke levensomstandigheden door armoede, onrecht en hiv/aids. Ook de lokale stichtingen en de lokale hulpverleningsorganisaties willen we bemoedigen en helpen door samen de schouders er onder te zetten.
missie.jpg

Werkwijze

werkwijze.jpg

Samenwerking met lokale organisaties is het sleutelwoord. Wij beseffen dat wij vanuit Nederland niet kunnen overzien welke hulp het meest geboden en het beste is. Daarom bieden wij onze hulp aan lokale stichtingen aan. Dit doen wij via een landelijke contactpersoon, de heer Riaan Venter. Hij verzorgt en onderhoudt de contacten met de lokale stichtingen en hulpverleningsinstanties.
Voorafgaand aan een projectreis wordt aan de lokale stichtingen/instanties gevraagd hoe wij kunnen helpen tijdens ons project. Het bestuur bepaalt wat door de groep uitgevoerd gaat worden op grond van het aantal deelnemers en de  hoeveelheid  beschikbare fondsen. Bij het uitkiezen en bepalen van de klussen willen wij oog hebben voor een belangrijk onderdeel van ons doel; aandacht en liefde geven aan de slachtoffer(tje)s van h.i.v./a.i.d.s. en armoede. 

Vanwege onze ervaring in Zuid Afrika en onze betrokkenheid bij de Zuid Afrikaanse bevolking ligt onze focus nu op helpen in Zuid Afrika. Wij richten ons op de streek rond Rustenburg in de provincie Noord West.

Bestuur

De stichting wordt geleid door het bestuur, bestaande uit:
 • Klaas Nanninga - voorzitter 
 • Carmen Zwarteveen - penningmeester
 • Mieke Hilvers - secretaresse / communicatie & PR
 • Nico van den Berg - assistent
 • André Hilvers - project manager

Het bestuur vergadert minimaal 1 x in de 4 weken bij één van de bestuursleden aan huis, met uitzondering van de zomervakantiemaanden.
bestuur.jpg

Financiën

financien.jpg

Het geld dat nodig is om projecten uit te voeren wordt onder andere bijeengebracht door de deelnemers. Dit kan door gezamenlijke of individuele sponsoracties. Elke deelnemer wordt in 2018 gevraagd € 1950,- in te leggen om mee te kunnen met het project. Het bedrag dat bijeen gebracht moet worden om deel te kunnen nemen aan een projectreis kan per jaar verschillen. 

De stichting hecht erg aan transparantie, met name op het gebied van financiën en de besteding van de financiële middelen. Wij vinden het belangrijk dat er op een transparante manier wordt gewerkt en dat er verantwoording afgelegd wordt over het bestede geld. Daarom zal zoveel als mogelijk verslag worden gedaan van de inkomsten en uitgaven met betrekking tot het project en tevens zullen de jaarrekeningen jaarlijks worden gepubliceerd op de website.

Mocht aan het eind van het jaar blijken dat niet alle middelen zijn aangewend, dan zal dit bedrag worden gereserveerd en zal het bestuur dit geld bestemmen voor een doel in lijn met de missie en het doel van de stichting. Eventueel zal het bestuur de deelnemers vragen naar ideeën met betrekking tot de bestemming.

Wij willen ook graag andere sponsoren vinden die het werk van H.O.P.E. in South Africa willen steunen. Met dit geld willen wij op een kleinschalige wijze de hulpverleningsprojecten ondersteunen. Het geld dat binnenkomt door sponsoring van derden zal, na besluit door het bestuur, besteed worden aan de projecten. Wij streven er naar dat zoveel mogelijk van het geld dat beschikbaar is binnen H.O.P.E. in South Africa terecht komt bij de gekozen projecten. Echter ontkomen we niet aan bepaalde opstartkosten zoals daar zijn de aanschaf van gereedschappen en materialen enzovoort.

 

Besteding bijdrage deelnemers

Bijdrage per persoon     1.950,-
Kosten per persoon:
- Vliegreis


725,-
   
- Verblijf 400,-    
- Vervoer ter plaatse 200,-    
- Voorbereidingen/kleding   50,-    
- Diversen (incl. kosten stg)      50,-    
- Communicatiemiddelen    25,-    
       1.450,-
Beschikbaar per persoon    500,-


 

Totaal beschikbaar bedrag per reis

  bij 20
deelnemers:
bij 30
deelnemers:
Beschikbaar bedrag: 10.000,-        15.000,-
Kosten Zuid Afrika:  1.000,-           1.000,-
Totaal beschikbaar voor project: 9.000,-        14.000,-
Dit zijn bedragen waarmee we in Zuid Afrika heel veel kunnen doen!

 

Wilt u ons sponsoren?

Dit kan door geld over te maken naar IBAN NL38 TRIO 0254 6672 28 t.n.v. stichting H.O.P.E. in South Africa.
Uw donaties voor:

 • H.O.P.E. in S.A. in het algemeen kunt u doen o.v.v. algemene donatie
 • Projectreis-deelname van een specifieke deelnemer o.v.v. bijdrage + naam deelnemer
 • Manuchah kunt u doen o.v.v. Manuchah

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage!

 

ANBI status

Onze stichting is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI-stichting. Dit betekent dat uw giften aan H.O.P.E. in South Africa fiscaal aftrekbaar zijn.

 

Statuten

statuten.jpg

Via onderstaande link zijn de statuten van de stichting te bekijken.

Privacyverklaring

Stichting H.O.P.E. in South Africa respecteert uw privacy. We waarderen het vertrouwen dat u in onze organisatie stelt en informeren u hieronder graag over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens. De gegevens die wij van u verwerken worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Met dit privacystatement maken wij u duidelijk waarom wij bepaalde gegevens verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de gegevens aan u of aan anderen verstrekken.

 

Wet- en regelgeving

Stichting H.O.P.E. in South Africa houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG) stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

Stichting H.O.P.E. in South Africa
t.a.v. secretariaat
Ringallee 82
6891 BG Rozendaal.

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Als u deelneemt aan een projectreis van de Stichting H.O.P.E. in South Africa, gebruik maakt van een dienst of product of een betaling aan ons doet, vragen wij u om persoonsgegevens en registreren we die. We vragen alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de dienst. We gebruiken de door u verstrekte gegevens om:

 • Uw aanmelding voor deelname aan een projectreis te verwerken;
 • Uw donatie/gift te incasseren;
 • De relatie met u te onderhouden;
 • Validatie voor onszelf/derden uit te voeren;
 • Te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving;
 • De website van de Stichting H.O.P.E. in South Africa te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren.

Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken om u te informeren over andere producten en diensten van de Stichting H.O.P.E. in South Africa. De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Gegevens worden door de Stichting H.O.P.E. in South Africa nooit aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

 

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Deelnemers aan een projectreis zijn verplicht de op het aanmeldformulier gevraagde persoonsgegevens te verstrekken. Alle gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor een goede voorbereiding en uitvoering van een projectreis. Een onvolledig en/of onjuist ingevuld aanmeldformulier wordt niet gezien als aanmelding voor deelname aan een projectreis.

De Stichting H.O.P.E. in South Africa verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die zijn verstrekt via het aanmeldformulier en/of de website voor de volgende doeleinden:

 • Voor het voorbereiden en uitvoeren van projectreizen;
 • Om noodzakelijke persoonsgegevens te kunnen verstrekken aan leveranciers van te leveren producten/diensten als onderdeel van een projectreis (bijv. een luchtvaartmaatschappij en beheerder van de verblijfsaccommodatie);
 • Voor de totstandkoming en uitvoering van de sponsoring/gift en de hieruit voortvloeiende handelingen zoals relatiebeheer, de aanvraag en registratie van machtigingen voor incasso's en voor debiteurenbeheer;
 • Om u informatieve, servicegerelateerde en/of onderzoeksgerelateerde informatie toe te zenden. Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de verzending van giftverzoeken;
 • Om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving;
 • Om de website van de Stichting H.O.P.E. in South Africa te analyseren, onderhouden, beveiligen en te optimaliseren.

Als u van ons geen informatie en/of giftverzoeken wilt ontvangen kunt u dit altijd aan ons kenbaar maken. 

 

Stichting H.O.P.E. in South Africa en andere websites

Op de website van de Stichting H.O.P.E. in South Africa vindt u links naar websites van andere organisaties. De Stichting H.O.P.E. in South Africa draagt geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop deze organisaties met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor het privacystatement van de site die u bezoekt.

 

E-mail

Als u als sponsor, donateur, vrijwilliger of als bezoeker van de website uw e-mailadres aan de Stichting H.O.P.E. in South Africa heeft verstrekt, wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van diverse activiteiten en projecten van de Stichting H.O.P.E. in South Africa. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor e-mails via de link in de toegezonden e-mail.

 

Opname van uw persoonsgegevens

Wij houden uw gegevens graag actueel. Daarom stellen wij het op prijs als u ons informeert, wanneer u merkt dat uw gegevens niet juist zijn. Als u wilt weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn, dan kunt u ons om een opgave vragen van de persoonsgegevens die van u hebben geregistreerd. Wij zullen u binnen vier weken een overzicht van deze gegevens verstrekken.

Als er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u per brief of via het contactformulier op onze website ons verzoeken tot correctie of verwijdering van de gegevens.

 

Wijzigingen en datum

Deze privacyverklaring kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds de actuele versie vinden. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 14 maart 2018.

 

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.

 

20171026-005.jpg

Contactgegevens

 

H.O.P.E. in South Africa
t.a.v. het secretariaat
Ringallee 82
6891 BG  ROZENDAAL
Telefoon » 026 - 364 38 29

Giften

 

Triodos Bank: 
IBAN » NL38 TRIO 0254 6672 28


Wij zijn een ANBI-stichting. Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.